Salgs- og leveringsbetingelser
  1. GENERELT
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, såfremt de ikke er fraveget ved skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende, medmindre Dommerby Stål A/S skriftligt har accepteret dette.

2. TILBUD
Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet.

3. PRIS
Tilbudspriser er inkl. emballage, men ekskl. moms, told og andre offentlige afgifter.
Indtil levering er Dommerby Stål A/S berettiget til at ændre prisen med de evt. merudgifter, der måtte opstå i medfør af ændringer på lønoverenskomster, råvarepriser, valutakurser og offentlige afgifter.

4. LEVERING
Levering sker ab fabrik (Dommerby Stål A/S), medmindre andet er skriftligt aftalt.
Eventuelle forsendelser sker for købers regning og risiko.
Levering op til 7 dage efter den i ordrebekræftelsen nævnte leveringstid, betragtes som rettidig levering.
Køber kan ikke afvise dellevering.

5. FORCE MAJEURE
Force Majeure med ansvarsfrihed for sælger anses for opstået, såfremt følgende forhindrer aftalens opfyldelse eller gør denne urimeligt byrdefuld:
  • Arbejdskonflikter o. lign.
  • Brand, krig, forberedelser til krig,
  • Uroligheder, demonstrationer, offentlige rationeringer,
  • Mangel på el og kraft,
  • Varemangel/-forsinkelse af ovennævnte årsager,
  • Andre uregelmæssigheder, som Dommerby Stål A/S ikke er herre over.

Dommerby Stål A/S kan alene pådrages ansvar, såfremt det godtgøres, at der er udvist grov fejl eller grov forsømmelse fra firmaets side. Ansvaret kan aldrig omfatte tabt fortjeneste, driftstab eller indirekte tab og i øvrigt max. udgøre 10% af købsprisen.

  6. BETALINGSBETINGELSER
Betaling sker netto kontant, medmindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling sker forrentning med 1½% pr. påbegyndt måned. Det leverede forbliver sælgers ejendom, indtil betaling er sket i sin helhed, inkl. renter og omkostninger.

7. REKLAMATIONER
Køber skal straks ved modtagelsen kontrollere leverancer og uopholdeligt informere Dommerby Stål A/S, såfremt der er fejl eller mangler. Sælgers forpligtelser vedrørende fejl og mangler bortfalder, såfremt køber ikke reklamerer inden 8 dage, fra fejlen/manglen var eller burde være konstateret.

Fejl og mangler afhjælpes efter følgende principper:
  • Mængdemæssige mangler afhjælpes snarest muligt af Dommerby Stål A/S.
  • Fejl i materialer og/eller fejl ved fremstilling afhjælpes efter Dommerby Stål A/S’s bestemmelse, enten i form af ombytning af dele eller reparation. Såfremt ombytning eller reparation vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger, er Dommerby Stål A/S berettiget til at yde forholdsmæssigt afslag i købesummen svarende til værdiforringelsen.

Dommerby Stål A/S bestemmer, om afhjælpning skal udføres hos kunden eller ved returnering og afholder rimelige fragtudgifter i den henseende. Returnering og fremsendelse på ny til køber, sker for dennes risiko.

Reklamation over en leverance berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for allerede gennemførte leverancer. Ansvaret kan endvidere i intet tilfælde overstige et beløb, der overstiger fakturaprisen ekskl. moms for den fejl-/mangelbehæftede vare.

8. AFGØRELSE AF TVISTER
Alle tvister afgøres på grundlag af dansk lovgivning, herunder Købeloven, og med Retten i Viborg som Værneting.

2. udgave, NOV 2013

Hent salgs- og leveringsbetingelser som pdf...